Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

1. 王女 (ōjo) - "princess"
美しくて純真な若い女性。たいてい誘拐されたり、魔法をかけたれたりして危険にさらされるが、王子様に助けられる。
(Utsukushikute junshin na wakai josei. Taitei yūkai saretari, mahō o kaketaretari shite kiken ni sarasareru ga, ōji-sama ni tasukerareru.)
2. 王子 (ōji) - "prince"
勇敢で、身分が高く、次期王となる家柄の男性。たいてい、冒険に出かけ、お姫様を救って結婚したりする。
(Yūkan de, mibun ga takaku, jiki ō to naru iegara no dansei. Taitei, bōken ni dekake, o-hime-sama o sukutte kekkon shitari suru.)
3. 妖精 (yōsei) - "fairy"
とても小さく神秘的な存在で、たいていは女性の姿をしている。魔法が使えたり、飛べたりする。主人公を助けることが多い。
(Totemo chiisaku shinpiteki na sonzai de, taitei wa josei no sugata o shite iru. Mahō ga tsukaetari, tobetari suru. Shujinkō o tasukeru koto ga ōi.)
4. 魔女 (majo) - "witch"
醜く、意地悪な魔法を使える女性(男性のこともある)。箒に乗り、黒猫と一緒にいる。主人公の邪魔をすることが多い。
(Minikuku, ijiwaru na mahō o tsukaeru josei (dansei no koto mo aru). Hōki ni nori, kuro neko to issho ni iru. Shujinkō no jama o suru koto ga ōi.)
5. ユニコーン (yunikōn) - "unicorn"
神秘的な角を額にいただいた美しい白い馬。従順で純粋な生き物で、人を癒すことができる。
(Shinpiteki na tsuno o hitai ni itadaita utsukushii shiroi uma. Jūjun de junsui na ikimono de, hito o iyasu koto ga dekiru.)
6. ドラゴン (doragon) - "dragon"
空を飛ぶ巨大な爬虫類で、火を吹き、黄金を好む。獣なので、必ずしも味方であったり悪者であったりすることはない。しかし、周囲を破壊することが多いので、たいていは勇者に倒されてしまう。
(Sora o tobu kyodai na hachūrui de, hi o fuki, ōgon o konomu. Kemono na node, kanarazushimo mikata de attari warumono de attari suru koto wa nai. Shikashi, shūi o hakai suru koto ga ōi node, taitei wa yūsha ni taosarete shimau.)

Comments

Hide