Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

1. 王女 (ōjo) - "princess"
美しくて純真な若い女性。たいてい誘拐されたり、魔法をかけたれたりして危険にさらされるが、王子様に助けられる。
(Utsukushikute junshin na wakai josei. Taitei yūkai saretari, mahō o kaketaretari shite kiken ni sarasareru ga, ōji-sama ni tasukerareru.)
2. 王子 (ōji) - "prince"
勇敢で、身分が高く、次期王となる家柄の男性。たいてい、冒険に出かけ、お姫様を救って結婚したりする。
(Yūkan de, mibun ga takaku, jiki ō to naru iegara no dansei. Taitei, bōken ni dekake, o-hime-sama o sukutte kekkon shitari suru.)
3. 妖精 (yōsei) - "fairy"
とても小さく神秘的な存在で、たいていは女性の姿をしている。魔法が使えたり、飛べたりする。主人公を助けることが多い。
(Totemo chiisaku shinpiteki na sonzai de, taitei wa josei no sugata o shite iru. Mahō ga tsukaetari, tobetari suru. Shujinkō o tasukeru koto ga ōi.)
4. 魔女 (majo) - "witch"
醜く、意地悪な魔法を使える女性(男性のこともある)。箒に乗り、黒猫と一緒にいる。主人公の邪魔をすることが多い。
(Minikuku, ijiwaru na mahō o tsukaeru josei (dansei no koto mo aru). Hōki ni nori, kuro neko to issho ni iru. Shujinkō no jama o suru koto ga ōi.)
5. ユニコーン (yunikōn) - "unicorn"
神秘的な角を額にいただいた美しい白い馬。従順で純粋な生き物で、人を癒すことができる。
(Shinpiteki na tsuno o hitai ni itadaita utsukushii shiroi uma. Jūjun de junsui na ikimono de, hito o iyasu koto ga dekiru.)
6. ドラゴン (doragon) - "dragon"
空を飛ぶ巨大な爬虫類で、火を吹き、黄金を好む。獣なので、必ずしも味方であったり悪者であったりすることはない。しかし、周囲を破壊することが多いので、たいていは勇者に倒されてしまう。
(Sora o tobu kyodai na hachūrui de, hi o fuki, ōgon o konomu. Kemono na node, kanarazushimo mikata de attari warumono de attari suru koto wa nai. Shikashi, shūi o hakai suru koto ga ōi node, taitei wa yūsha ni taosarete shimau.)

Comments

Hide