Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

こんにちはー。 (Konnichiwā.) 髪の毛、落ちてくるな。. (Kaminoke, ochite kuru na.) いきます。 (Ikimasu.)
Welcome to Japanese weekly words.
Today’s theme is Coming of Age Day. Coming of Age Day 成人式 (seijinshiki) 成人式です。(Seijinshiki, desu.)
Let’s go
成人式は、二十歳を祝う、二十歳を迎える今年の新成人たちを、祝う日です。 (Seijinshiki wa, hatachi o iwau, hatachi o mukaeru kotoshi no shinseijin-tachi o, iwau hi desu.) 成人式 (seijinshiki) is usually on the second Monday of January. 一月の第二月曜日に成人式は、ふつう、あります。 (Ichi-gatsu no dai-ni getsu-yōbi ni seijinshiki wa, futsū, arimasu.)
The first word is おお、そのままだ。 (Ō, sono mama da.)
成人式 (seijinshiki) coming of age ceremony
成人式に振袖で出席する。 (Seijinshiki ni furisode de shusseki suru.)
女の子は、すごい、何を着るか迷うと思うんですけど。 (Onna no ko wa, sugoi, nani o kiru ka mayou to omou n desu ne.) 私はちなみに、成人式の写真撮るときには、赤い振袖を着ました。 (Watashi wa chinami ni, seijinshiki no shashin toru toki ni wa, akai furisode o kimashita.) 赤がたぶん、一番人気がじゃないのかな。 (Aka ga tabun, ichi-ban ninki ga ja nai no kana.)
次が、二十歳、あ。 (Tsugi ga, hatachi, a.)
二十歳 (hatachi) 20 years old
二十歳は日本で大人になる年齢とされています。 (Hatachi wa Nihon de otona ni naru nenrei to sarete imasu.) 私が二十歳の頃は、まだ全然子供でしたけどね。 (Watashi ga hatachi no koro wa, mada zenzen kodomo deshita kedo ne.) よし、次。 (Yoshi, tsugi.)
次が、何でしょう。 (Tsugi ga, nan deshō.)
振袖 (furisode)
振袖、振袖、振袖、振袖、振袖、振袖は、未婚の女性が着る着物です。 (Furisode, furisode, furisode, furisode, furisode, furisode wa, mikon no josei ga kiru kimono desu.)
振袖はとても特別な着物です。振袖。 (Furisode wa totemo tokubetsu na kimono desu. Furisode.)
Next, what’s next?
赤飯 (sekihan) sekihan (sekihan) In English Sekihan.
お祝い事をするときに、赤飯を食べます。 (O-iwaigoto o suru toki ni sekihan o tabemasu.) 赤いご飯です、お豆が入った。 (Akai gohan desu, o-mame ga haitta.) congratulations!
じゃん、はい。 (Jan, hai.) え、これ難しい。 (E, kore muzukashii.)
羽織 (haori) Haori coat
羽織 (haori) Haori coat, coat.
振袖の上に、羽織を着る。 (Furisode no ue ni, haori o kiru.) 羽織。 (haori.)
はい、以上で今週のWēkly Words は、終わりです。 (Hai, ijō de konshū no Weekly Words wa, owari desu.) みなさん、よい週末を。Bye. わたくし、まじめなので。 (Minasan, yoi shūmatsu o. Bye. Watakushi, majime na node.) . Thank you for watching, bye bye, see you again.

Comments

Hide