Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hello everyone, welcome to weekly words.
Today’s theme is Culture Day
じゃあ今日は、何か文化の日に関係した言葉を、勉強しましょう。 (Jā kyō wa, nani ka bunka no hi ni kankei shita kotoba o, benkyō shimashō.)
let’s go. じゃん。 (jan.)
明治天皇 (Meiji tennō) Emperor Meiji
文化の日は、昔は明治天皇の誕生日だったらしく、明治節という、休日だったそうです。 (Bunka no hi wa, mukashi wa Meijitennō no tanjōbi datta rashiku, Meijisetsu to iu, kyūjitsu datta sō desu.) 今は文化の日と呼ばれて、文化に慣れ親しむ日として、国民の休日になっています。 (Ima ha bunka no hi to yobarete, bunka ni nareshitashimu hi to shite, kokumin no kyūjitsu ni natte imasu.)
じゃ、次の言葉が。 (Ja, tsugi no kotoba ga.)
博物館 (hakubutsukan) Museum
文化の日に、博物館に行く。 (Bunka no hi ni, hakubutsukan ni iku.) 博物館で歴史を学ぶ。 (Hakubutsukan de rekishi o manabu.)
じゃん。 (Jan.)
工作 (kōsaku) Craft
工作で何かものを作る。 (Kōsaku de nani ka mono o tsukuru.) 工作。工作の授業。 (Kōsaku. Kōsaku no jugyō.)
文化祭 (bunkasai) Cultural festival
高校の時、文化祭は一大行事です。 (Kōkō no toki,d bunkasai ha ichidai gyōji desu.) みんな、楽しみにしてる文化祭。 (Minna, tanoshimi ni shite ru bunkasai.) 皆さんの国にもありますか、文化祭。 (Minasan no kuni ni mo arimasu ka, bunkasai.) 学校の、なんかほんと、お祭りみたいな感じ。 (Gakkō no, nanka honto, o-matsuri mitai na kanji.)
美術館 (bijutsukan) Art museum
休日に、美術館にお出かけをする。 (Kyūjitsu ni, bijutsukan ni o-dekake o suru.) ね、けっこう東京もいろんな美術館あるので、まだ、あたしも行けてないとこ、いっぱいあるので、行ってみたいと思います。 (Ne, kekkō Tōkyō mo ironna bijutsukan aru node, mada, atashimo ikete nai toko, ippai aru node, itte mitai to omoimasu.)
今日のテーマは文化の日でした。 (Kyō no tēma wa bunka no hi deshita.) みんな、芸術に触れましょう。 (Minna, geijutsu ni fure mashō.) 芸術の秋だよ、じゃあね。 (Geijutsu no aki da yo, jā ne.) Bye bye.Bye bye, バイバイ。 (Baibai.)

Comments

Hide