Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, welcome to Japanese weekly words. Today’s theme is Children’s Day.
子供の日 (kodomo no hi) Children’s Day
子供の日 (kodomo no hi) Children’s Day
子供の日は、子供の成長を祝う日です。 (Kodomo no hi wa, kodomo no seichō o iwau hi desu.) 元気に育って下さい。 (Genki ni sodatte kudasai.)
こいのぼり (koinobori) Koinobori, koinobori.
こいのぼりを庭先に飾る。 (Koinobori o niwasaki ni kazaru.)
えっと、鯉の絵柄を布に描いて、外に飾るものなんですけど。おお、金陵。 (Etto, koi no egara o nuno ni egaite, soto ni kazaru mono nan desu kedo. Ō, kinryō.)
鎧 (yoroi) Armor
五月五日に鎧を飾る。 (Go-gatsu itsuka ni yoroi o kazaru.)
けっこう、五月五日は男の子の日みたいな、感じもちょっとあって、なんか、こいのぼりもそうだし、鎧も、なんか男の子のために飾るみたいですね。 (Kekkō, go-gatsu itsuka wa otoko no ko no hi mitai na, kanji mo chotto atte, nanka, koinobori mo sō dashi, yoroi mo, nanka otoko no ko no tame ni kazaru mitai desu ne.)
菖蒲湯 (shōbuyu) Bath with iris leaves
五月五日に菖蒲湯に入る。 (Go-gatsu itsuka ni shōbuyu ni hairu.)
お風呂に菖蒲の葉を入れて、お風呂につかるんですけど、厄除けの意味とかあるみたいです。 (O-furo ni shōbu no ha o irete, o-furo ni tsukaru n desu kedo, yakuyoke no imi toka aru mitai desu.) ま、その時期になると、スーパーに、あの、よく売ってるんですけど。 (Ma, sono jiki ninaruto, sūpā ni, ano, yoku utteru n desu kedo.)
はい。Today's Theme は、子供の日でした。 (Hai. Today's Theme wa, kodomo no hi deshita.) みなさん、子供、大事にしましょう。 (Minasan, kodomo, daiji ni shimashō) それでは。 (Soredewa.) Ciao. Ciao. Ciao,ciao, Chao, au revoir, 子供、子供 (kodomo, kodomo...)

Comments

Hide