Lesson Transcript

Hi, everyone! It's Risa.
Today, I'm going to tell you how to use Suica and Pasmo at the train station.
IC card is a rechargeable card which makes paying easier. You just need to top-up or charge as much as you want, you don't have to pay by note or coins. You just need to "pi".
Suica card is a green card with a penguin on it.
Pasmo card is a silver card, and there's a pink sign on the card.
Let's go to the train station!
This is the ticket machine.
There's a Pasmo sign and Suica sign.
That means Pasmo card and Suica card are available here.
きっぷ (Kippu) means "ticket"
チャージ (chāji) means "charge; top-up"
And you can even change the language to English or Chinese or Korean.
じゃあパスモの買い方を今から見せます。 (Jā pasumo no kai-kata o ima kara misemasu.)
まずこの「PASUMO」ボタンを見つけてください。 (Mazu kono "PASUMO" botan o mitsukete kudasai.)
そして、ボタンを押します。 (Soshite, botan o oshimasu.)
で、この画面になります。 (De, kono gamen ni narimasu.)
このチャージは、パスモのカードを持ってる人がチャージするためのボタンです。 (Kono chāji wa, pasumo no kādo o motteru hito ga chāji surutame no botan desu.)
新しいパスモを購入したい時はこの「新しいPASUMOの購入」を押します。 (Atarashii pasumo o kōnyū shitai toki wa kono "atarashii PASUMO no kōnyū" o oshimasu.)
そしたら一番初めにチャージしたい金額を押します。 (Soshitara icni-ban hajime ni chāji shitai kingaku o oshimasu.)
で、一番初めパスモのカードを手に入れるには、500円かかります。 (De, ichi-ban hajime pasumo no kādo o te ni ireru ni wa, go-hyaku-en kakarimasu.)
これでお金を入れてパスモカードをゲットできます。 (Kore de o-kane o irete pasumo kādo o getto dekimasu.)
もし領収書が欲しい場合は、ここを押してください。 (Moshi ryōshū-sho ga hoshii bāi wa, koko o oshite kudasai.)
カード。 (Kādo.)
これと同じところを見ると、カードが出来上がっています。 (Kore to onaji tokoro o miru to, kādo ga dekiagatte imasu.)
じゃん。 (Jan.)
Brand new Pasmo!
あ、お金…領収書。 (A, o-kane... ryōshū-sho.)
Receipt.
領収書も出てきました。 (Ryōshū-sho mo dete kimashita.)
こっちの販売機では定期券も買えます。 (Kocchi no hanbai-ki de wa teiki-ken mo kaemasu.)
定期の場合は、パスモみたいにチャージとかトップアップするんじゃなくて、一番初めに決まった金額を払います。 (Teiki no bāi wa, pasumo mitai ni chāji toka toppu appu surunja nakute, ichi-ban hajime ni kimatta kingaku o haraimasu.)
定期券というのは、同じ駅から駅の間を、チャージしないで使える券のことです。 (Teiki-ken to iu no wa, onaji eki kara eki no aida o, chāji shinai de tsukaeru ken no koto desu.)
もし1週間に5回以上そのルートを利用する場合は、定期券のがパスモをチャージするよりもお得です。 (Moshi i-sshū-kan ni go-kai ijō sono rūto o riyō suru bāi wa, teiki-ken no ga pasumo o chāji suru yori mo o-toku desu.)
じゃあ、パスモのチャージの仕方を… (Jā, pasumo no chāji no shi-kata o...)
まず、「PASUMO」ボタンをおします。 (Mazu, "PASUMO" botan o oshimasu.)
でこのパスモカードを入れます。 (De kono pasumo kādo o iremasu.)
で、この「チャージ」ボタンを押します。 (De, kono "chāji" botan o oshimasu.)
こうやって1000円、2000円、3000円、4000円、5000円、10000円とチャージできるんですけど、ここを押すと、1000円以下のお金がチャージできます。 (Kōyatte sen-en, ni-sen-en, san-zen-en, yon-sen-en, go-sen-en, ichi-man-en to chāji ga dekirun desu kedo, koko o osu to, sen-en ika no o-kane ga chāji dekimasu.)
じゃあ今回は、100円チャージします。 (Jā kon-kai wa, hyaku-en chāji shimasu.)
この場合は、100円…で「入力完了」。 (Kono bāi wa, hyaku-en... de "nyūryoku kanryō".)
で、お金を入れます。 (De, o-kane o iremasu.)
領収書をもらいます。 (Ryōshū-sho o moraimasu.)
今、チャージ中です。 (Ima, chāji-chū desu.)
じゃん。 (Jan.)
600円入りパスモカードの完成だ。 (Ro-ppyaku-en iri pasumo kādo no kansei da.)
じゃあ今からパスモを使って、改札を通りたいと思います。 (Jā ima kara pasumo o tsukatte, kaisatsu o tōritai to omoimasu.)
改札を通りたいと思います。 (Kaisatsu o tōritai to omoimasu.)
ここの青い所をタッチします。 (Koko no aoi tokoro o tacchi shimasu.)
もしパスモのお金が足りなかったらゲートが閉まります。 (Moshi pasumo no o-kane ga tarinakattara gēto ga shimarimasu.)
このもう要らなくなったカードは駅事務室で500円のデポジットを返してもらうことができます。 (Kono mō iranaku natta kādo wa eki jimu-shitsu de go-hyaku-en no depojitto o kaeshite morau koto ga dekimasu.)
よし、じゃあ帰ろう。 (Yoshi, jā kaerō.)
Here are some words and phrases you might use at the train station.
ICカード (aishī kādo) "IC card"
お釣り (o-tsuri) "change"
定期券 (teikiken) "commuter pass"
改札口 (kaisatsuguchi) "ticket gate"
自動券売機 (jidō kenbaiki) "(ticket) vending machine"
お金を入れてください。(O-kane o irete kudasai.) "Please insert the money"
カードをチャージしてください。(Kādo o chāji shite kudasai) "Please charge your card"
忘れ物がございます。(Wasuremono ga gozaimasu.) "There is something left behind."
You can use Pasmo and Suica card at the convenience store, vending machine as well, of course, the train station, tube station, and even in the supermarket.
Pasmo and Suica card, you can use on all the railways in Japan, but not in the shinkansen.
There's no difference in how to use these two cards, but just the look is different.
That's all for today! Thank you for watching!
I hope now you know how to use Suica and Pasmo card in Japan.
Have you ever used something like Pasmo or Suica card? Tell us your experience in the comment.
Do you want to improve your traveling experience? Download your free traveling cheatsheet to get around town easily, to get food, to get through any situation.
Thanks for watching!
じゃあまたね。 (Jā mata ne.)
Bye-bye!
じゃあ電車乗ってきます。 (Jā densha notte kimasu.)

Comments

Hide