Lesson Transcript

In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text.
Second, you'll review the key vocabulary followed by the English translations.
And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you've learned.
First, listen to the dialogue with the text on the screen.
すみません。このセットにウニは入っていますか。 (Sumimasen. Kono setto ni uni wa haitte imasu ka.)
はい、入っています。 (Hai, haitte imasu.)
ウニを ほかのものと取り替えられますか。 (Uni o hoka no mono to torikaeraremasu ka.)
はい、いいですよ。何がいいですか。 (Hai, ii desu yo. Nani ga ii desu ka.)
すみません、魚の名前があまりよくわからないので。。 (Sumimasen, sakana no namae ga amari yoku wakaranai node..)
サーモンはいかがですか。 (Sāmon wa ikaga desu ka.)
はい、じゃ、サーモンでお願いします。 (Hai, ja, Sāmon de o-negai shimasu.)
Now you'll hear the key vocabulary followed by the English translation.
ウニ (uni), sea urchin
サーモン (Sāmon), salmon
マグロ (maguro), tuna
トロ (toro), fatty tuna
いか (ika), squid
イクラ (ikura), salmon roe
Finally let's review the dialogue again, see if you can understand more this time.
すみません。このセットにウニは入っていますか。 (Sumimasen. Kono setto ni uni wa haitte imasu ka.)
はい、入っています。 (Hai, haitte imasu.)
ウニを ほかのものと取り替えられますか。 (Uni o hoka no mono to torikaeraremasu ka.)
はい、いいですよ。何がいいですか。 (Hai, ii desu yo. Nani ga ii desu ka.)
すみません、魚の名前があまりよくわからないので。。 (Sumimasen, sakana no namae ga amari yoku wakaranai node..)
サーモンはいかがですか。 (Sāmon wa ikaga desu ka.)
はい、じゃ、サーモンでお願いします。 (Hai, ja, Sāmon de o-negai shimasu.)
This is the end of the lesson.

Comments

Hide