Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
Natsuko: おはよう、サンパウロ。ナツコです。(Ohayō, San Pauro. Natsuko desu.)
Take: おはよう、サンパウロ。タケです。(Ohayō, San Pauro. Take desu.)
Peter: Peter here and we are back with another lesson. Joining us in the studio back again by popular demand is
Natsuko: Take, yeah welcome back.
Peter: Welcome back, Take. Great to have you.
Natsuko: Everybody was waiting for you.
Peter: The emails didn’t stop coming, where is Take, where is Take? Okay, so. タケ、今日元気ですか。(Take, kyō genki desu ka.)
Take: はい、最高に元気ですよ。ナツコは?(Hai, saikō ni genki desu yo. Natsuko wa?)
Natsuko: 今日もめちゃめちゃ元気ですよ。ピーターは?(Kyō mo mechamecha genki desu yo. Pītā wa?)
Peter: 今日はめっちゃめちゃ絶好調です。(Kyō wa metchamecha zekkōchō desu.)
Natsuko: お、いいですね。(O, ii desu ne.)
Peter: Natsuko, can we say that Japanese?
Natsuko: Yeah, I hear them sometimes.
Peter: There you go. Natsuko said it.
Natsuko: Umm.
Peter: If any teachers complain, Natsuko said it.
Natsuko: Okay.
Peter: Okay, today because Take is here, the conversation is going to be good. Without further adieu, let’s get into today’s lesson. Here we go.
DIALOGUE
司会者 (shikaisha) : デーティングゲームへようこそ!(Dētingu gēmu e yōkoso!)
夏子 (Natsuko) : ありがとうございます。よろしくお願いします!(Arigatō gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu!)
司会者 (shikaisha) : 夏子さんはどんなタイプが好きですか。(Natsuko-san wa donna taipu ga suki desu ka.)
夏子 (Natsuko) : そうですねぇ、頭がよくて、かっこよくて、楽しい人がいいです。(Sō desu nee, atama ga yokute, kakkoyokute, tanoshii hito ga ii desu.)
司会者 (shikaisha) : 了解!では独身者を三人紹介します。(Ryōkai! Dewa dokushinsha o san-nin shōkai shimasu.)
①まず、こちらは高橋俊介さんです。22 歳の俳優です。(Mazu, kochira wa Takahashi Shunsuke-san desu. Ni-jū ni-sai no haiyū desu.)
こちらの方のご趣味は宝くじ。一番好きな食べ物はきのこの山。一番好きな言葉は一期一会。(Kochira no kata no go-shumi wa takarakuji. Ichi-ban suki na tabemono wa “kinoko no
yama”. Ichi-ban suki na kotoba wa “ichigoichie.”)
②お次の方は山崎雄太さん、26 歳です。背が高くてたくましいですね。(O-tsugi no kata wa Yamazaki Yūta-san, ni-jū roku-sai desu. Se ga takakute takumashii desu ne.)
趣味はドライブと山登り。好きな食べ物は広島風お好み焼き。ご職業は…、ニート。好きな言葉は弱肉強食。(Shumi wa doraibu to yamanobori. Suki na tabemono wa Hiroshimafū okonomiyaki. Go-shokugyō wa…, nīto. Suki na kotoba wa “jakunikukyōshoku.”)
③では、最後の方は本田健治さん、19 歳。趣味はバンドです。ベース担当です。好きな言葉は「あかん」。好きな食べ物は麻婆豆腐です。(Dewa, saigo no kata wa Honda Kenji-san, jū kyū-sai. Shumi wa bando desu. Bēsu tantō desu. Suki na kotoba wa “akan.” Suki na tabemono wa mābōdōfu desu.)
じゃあ、夏子さんにはこの中の誰がいいでしょうか。みんなのコメントで決まります!(Jā, Natsuko-san ni wa kono naka no dare ga ii deshō ka. Minna no komento de kimarimasu!)
Natsuko: もう一度お願いします。ゆっくりお願いします。(Mō ichi-do onegai shimasu. Yukkuri onegai shimasu.)
司会者 (shikaisha) : デーティングゲームへようこそ!(Dētingu gēmu e yōkoso!)
夏子 (Natsuko) : ありがとうございます。よろしくお願いします!(Arigatō gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu!)
司会者 (shikaisha) : 夏子さんはどんなタイプが好きですか。(Natsuko-san wa donna taipu ga suki desu ka.)
夏子 (Natsuko) : そうですねぇ、頭がよくて、かっこよくて、楽しい人がいいです。(Sō desu nee, atama ga yokute, kakkoyokute, tanoshii hito ga ii desu.)
司会者 (shikaisha) : 了解!では独身者を三人紹介します。(Ryōkai! Dewa dokushinsha o san-nin shōkai shimasu.)
①まず、こちらは高橋俊介さんです。22 歳の俳優です。(Mazu, kochira wa Takahashi Shunsuke-san desu. Ni-jū ni-sai no haiyū desu.)
こちらの方のご趣味は宝くじ。一番好きな食べ物はきのこの山。一番好きな言葉は一期一会。(Kochira no kata no go-shumi wa takarakuji. Ichi-ban suki na tabemono wa “kinoko no
yama”. Ichi-ban suki na kotoba wa “ichigoichie.”)
②お次の方は山崎雄太さん、26 歳です。背が高くてたくましいですね。(O-tsugi no kata wa Yamazaki Yūta-san, ni-jū roku-sai desu. Se ga takakute takumashii desu ne.)
趣味はドライブと山登り。好きな食べ物は広島風お好み焼き。ご職業は…、ニート。好きな言葉は弱肉強食。(Shumi wa doraibu to yamanobori. Suki na tabemono wa Hiroshimafū okonomiyaki. Go-shokugyō wa…, nīto. Suki na kotoba wa “jakunikukyōshoku.”)
③最後の方は本田健治さん、19 歳です。趣味はバンドで、ベース担当です。好きな言葉は「あかん」。好きな食べ物は麻婆豆腐です。(Saigo no kata wa Honda Kenji-san, jū kyū-sai desu. Shumi wa bando de, bēsu tantō desu. Suki na kotoba wa “akan.” Suki na tabemono wa mābōdōfu desu.)
じゃあ、夏子さんにはこの中の誰がいいでしょうか。みんなのコメントで決まります!(Jā, Natsuko-san ni wa kono naka no dare ga ii deshō ka. Minna no komento de kimarimasu!)
Peter: Okay, you know the routine. Natsuko and Take will give you the Japanese and I will give you the English. Here we go.
司会者 (shikaisha) : デーティングゲームへようこそ!(Dētingu gēmu e yōkoso!)
HOST: Welcome to the dating game!
夏子 (Natsuko) : ありがとうございます。(Arigatō gozaimasu.)
NATSUKO: Thank you.
夏子 (Natsuko) : よろしくお願いします!(Yoroshiku onegai shimasu!)
NATSUKO: Please find someone good!
司会者 (shikaisha) : 夏子さんはどんなタイプが好きですか。(Natsuko-san wa donna taipu ga suki desu ka.)
HOST: Natsuko, what’s your type?
夏子 (Natsuko) : そうですねぇ、(Sō desu nee,)
NATSUKO: Umm,
夏子 (Natsuko) : 頭がよくて、かっこよくて、楽しい人がいいです。(atama ga yokute, kakkoyokute, tanoshii hito ga ii desu.)
NATSUKO: A smart, good-looking, fun guy.
司会者 (shikaisha) : 了解!(Ryōkai!)
HOST: I got it!
司会者 (shikaisha) : では独身者を三人紹介します。(Dewa dokushinsha o san-nin shōkai shimasu.)
HOST: I’ll introduce you to the three bachelors.
司会者 (shikaisha) : ①まず、こちらは高橋俊介さんです。(Mazu, kochira wa Takahashi Shunsuke-san desu.)
HOST: ① First, here is Mr. Shunsuke Takahashi.
司会者 (shikaisha) : 22 歳の俳優です。(Ni-jū ni-sai no haiyū desu.)
HOST: A 22 year-old actor.
司会者 (shikaisha) : こちらの方のご趣味は宝くじ。(Kochira no kata no go-shumi wa takarakuji.)
HOST: This person’s hobby is the lottery.
司会者 (shikaisha) : 一番好きな食べ物はきのこの山。(Ichi-ban suki na tabemono wa “kinoko no yama”.)
HOST: His favorite food is Kinoko no yama.
司会者 (shikaisha) : 一番好きな言葉は一期一会。(Ichi-ban suki na kotoba wa “ichigoichie.”)
HOST: His favorite expression is “Once in a lifetime chance.”
司会者 (shikaisha) : ②お次の方は山崎雄太さん、26 歳です。(O-tsugi no kata wa Yamazaki Yūta-san, ni-jū roku-sai desu.)
HOST: ② Our next contestant is Mr. Yuta Yamazaki, 26 years old.
司会者 (shikaisha) : 背が高くてたくましいですね。(Se ga takakute takumashii desu ne.)
HOST: He is tall and physical.
司会者 (shikaisha) : 趣味はドライブと山登り。(Shumi wa doraibu to yamanobori.)
HOST: His hobby is going for a drive and climbing mountains.
司会者 (shikaisha) : 好きな食べ物は広島風お好み焼き。(Suki na tabemono wa Hiroshimafū okonomiyaki.)
HOST: His favorite food is Hiroshima Okonomiyaki.
司会者 (shikaisha) : ご職業は…、ニート。(Go-shokugyō wa…, nīto.)
HOST: He has no job.
司会者 (shikaisha) : 好きな言葉は弱肉強食。(Suki na kotoba wa “jakunikukyōshoku.”)
HOST: His favorite expression is “Survival of the fittest.”
司会者 (shikaisha) : 最後の方は本田健治さん、19 歳です。(Saigo no kata wa Honda Kenji-san, jū kyū-sai desu.)
HOST: Our last contestant is 19 year-old Mr. Kenji Honda.
司会者 (shikaisha) : 趣味はバンドで、ベース担当です。(Shumi wa bando de, bēsu tantō desu.)
HOST: He plays the bass for a band, which is his hobby.
司会者 (shikaisha) : 好きな言葉は「あかん」。(Suki na kotoba wa “akan.”)
HOST: The word he likes is “Akan.”
司会者 (shikaisha) : 好きな食べ物は麻婆豆腐です。(Suki na tabemono wa mābōdōfu desu.)
HOST: And he likes Mabo Dofu.
司会者 (shikaisha) : じゃあ、夏子さんにはこの中の誰がいいでしょうか。(Jā, Natsuko-san ni wa kono naka no dare ga ii deshō ka.)
HOST: So, out of these three, who is good for Natsuko?
司会者 (shikaisha) : みんなのコメントで決まります!(Minna no komento de kimarimasu!)
HOST: Everyone’s comments will decide the outcome!
POST CONVERSATION BANTER
Peter: Yes, as you heard, what we are going to do is if you’d like to vote for who Natsuko should go out with, stop by japanesepod101.com and leave a comment.
Natsuko: Hey, wait! Are you sure? I didn’t know this is happening here.
Peter: Yes. What we are going to do is incorporate your input directly into the future of what happens on Natsuko's date. So, the first step is let’s see who you like. Will it be contest #1, contestant #2 or contestant #3? Stop by japanesepod101.com and leave us a post. Natsuko is looking forward.
Natsuko: Oh, please select me, someone good.
Peter: Okay, long dialogue, long lesson.
VOCAB AND PHRASE USAGE
Peter: Let’s get right into the vocabulary. Here we go. Okay, first word.
Natsuko: 了解 (ryōkai)
Peter: This is
Natsuko: Understood.
Peter: Break it down.
Natsuko: (slow)りょうかい (ryōkai)
Peter: And one time fast
Natsuko: 了解 (ryōkai)
Peter: So when someone says something and you say, I got it.
Natsuko: 了解。(Ryōkai.)
Peter: Next up we have
Natsuko: 独身者 (dokushinsha)
Peter: Uhh and what is this?
Natsuko: Single
Peter: Ah, single.
Natsuko: Why do you look so glad?
Peter: Natsuko, don’t get me in trouble. Sakura is bad enough. Now you…. Break it down.
Natsuko: (slow)どくしんしゃ (dokushinsha)
Peter: And one time fast.
Natsuko: 独身者 (dakushinsha)
Peter: 独身者の反対は何ですか。(Dokushinsha no hantai wa nan desu ka.)
Natsuko: 既婚者 (kikonsha)
Peter: もう一度お願いします。(Mō ichi-do onegai shimasu.)
Natsuko: 既婚者 (kikonsha)
Peter: ゆっくりお願いします。(Yukkuri onegai shimasu.)
Natsuko: (slow)きこんしゃ (kikonsha)
Peter: 英語で何と言いますか。(Eigo de nan to iimasu ka.)
Natsuko: Married.
Peter: Married, yes. Okay, next we have.
Natsuko: 俳優 (haiyū)
Peter: And this is
Natsuko: An actor
Peter: An actor. Break it down.
Natsuko: (slow)はいゆう (haiyū)
Peter: And one time fast
Natsuko: 俳優 (haiyū)
Peter: 俳優の反対は何ですか。(Haiyū no hantai wa nan desu ka.)
Natsuko: 反対はないと思います。(Hantai wa nai to omoimasu.)
Peter: Natsuko!
Natsuko: 女優 (joyū). I know what you mean. Sorry.
Peter: Thanks but the funny thing is you are probably right. One more time.
Natsuko: 女優 (joyū)
Peter: Break it down.
Natsuko: (slow)じょゆう (joyū)
Peter: And one time fast.
Natsuko: 女優 (joyū). And this is an actress.
Peter: Next up.
Natsuko: 趣味 (shumi)
Peter: And this is
Natsuko: Hobby.
Peter: Break it down.
Natsuko: (slow)しゅみ (shumi)
Peter: And one time fast.
Natsuko: 趣味 (shumi)
Peter: ナツコ、あなたの趣味は何ですか。(Natsuko, anata no shumi wa nan desu ka.)
Natsuko: 私の趣味は競馬です。(Watashi no shumi wa keiba desu.)
Peter: 競馬は英語で何と言いますか。(Keiba wa Eigo de nan to iimasu ka.)
Natsuko: Horse racing.
Peter: Natsuko.
Natsuko: What?
Peter: You are just watching them, right? You are not betting money, right?
Natsuko: Ah ah yes, it’s supposed to be…
Peter: You are supposed to like horses, not bet on them.
Natsuko: Umm yes, I better not because I always lose.
Peter: Good for the economy. Next we have
Natsuko: 宝くじ (takarakuji)
Peter: And this is
Natsuko: Lottery.
Peter: Break it down.
Natsuko: (slow)たからくじ (takarakuji)
Peter: And one time fast.
Natsuko: 宝くじ (takarakuji)
Peter: Okay, and what’s the verb we use with this?
Natsuko: 当たる (ataru)
Peter: Yes, have you?
Natsuko: Umm sometimes.
Peter: Natsuko, you gambling feen! Horse tracks...
Natsuko: No…
Peter: Lots of tickets. Oh boy!
Natsuko: You do. I know you do.
Peter: Okay, next up we have.
Natsuko: 山登り (yamanobori)
Peter: And this is
Natsuko: Mountain climbing.
Peter: Okay, break it down.
Natsuko: (slow)やまのぼり (yamanobori)
Peter: And one time fast.
Natsuko: 山登り (yamanobori)
Peter: Next up.
Natsuko: 広島風お好み焼き (Hiroshimafū okonomiyaki)
Peter: Oh boy! And this is a place, which place?
Natsuko: 広島 (Hiroshima)
Peter: And then what is the food in there?
Natsuko: お好み焼き (okonomiyaki)
Peter: And Hiroshima Okonomiyaki is with Yakisoba inside.
Natsuko: Yes, it’s really good. Try it.
Peter: You can find the picture of this on the website.
Natsuko: Okay.
Peter: Next up we have
Natsuko: 職業 (shokugyō)
Peter: And this is
Natsuko: Vocation, occupation.
Peter: Break it down.
Natsuko: (slow)しょくぎょう (shokugyō)
Peter: And one time fast.
Natsuko: 職業 (shokugyō)
Peter: Okay, next up.
Natsuko: ニート (nīto)
Peter: And this is
Natsuko: Person without a job and also not a student.
Peter: Oh boy! I wonder why it’s that way. We are going to see if we could find out why it’s ニート (nīto).
Natsuko: Yes.
Peter: Why do you think it’s that way?
Natsuko: I think it’s some kind of an abbreviation. It stands for something.
Peter: Okay, we got to find that.
Natsuko: Yes.
Peter: Okay, next we have
Natsuko: 弱肉強食 (jakunikukyōshoku)
Peter: And this is
Natsuko: Survival of the fittest.
Peter: Nice. Break it down.
Natsuko: (slow)じゃくにくきょうしょく (jakunikukyōshoku)
Peter: And one time fast.
Natsuko: 弱肉強食 (jakunikukyōshoku)
Peter: Okay. Next up.
Natsuko: あかん (akan)
Peter: This is
Natsuko: No.
Peter: Yeah, useless, no good in…
Natsuko: Kansai dialect.
Peter: Break it down.
Natsuko: (slow)あかん (akan)
Peter: And one time fast.
Natsuko: あかん (akan)
Peter: Next up.
Natsuko: 麻婆豆腐 (mābōdōfu)
Peter: This is
Natsuko: A Chinese dish of Spicy Tofu.
Peter: Do you like it?
Natsuko: Yes, I do.
Peter: Ah it’s great. We will get another picture of that up, too. And last we have.
Natsuko: 一期一会 (ichigoichie)
Peter: And this is
Natsuko: Once in a lifetime chance.
Peter: Yeah, great expression 一期一会 (ichigoichie). Oh Natsuko, we went way, way over.
Natsuko: Oh yes, because the conversation was so good and long.

Outro

Peter: Yep, all right. That’s going to do it for today.
Natsuko: また明日ね。 (Mata ashita ne.)
Peter: See you tomorrow.

Grammar

Japanese Grammar Made Easy - Unlock This Lesson’s Grammar Guide

Easily master this lesson’s grammar points with in-depth explanations and examples. Sign up for your Free Lifetime Account and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Kanji

Review & Remember All Kanji from this Lesson

Get complete breakdowns, review with quizzes and download printable practice sheets! Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Comments

Hide