Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi, everyone! It's Risa, welcome to Japanese Top Words. Today, I'm going to teach you 10 Words You Need to Know at the Airport. Let's go!
1. ターミナル (tāminaru) "terminal"
羽田の国際ターミナルに行ったことがありますか。 (Haneda no kokusai tāminaru ni itta koto ga arimasu ka.) "Have you ever been to Haneda International Terminal?"
東京に来るには二つの大きな (Tōkyō ni kuru niwa futatsu no ōkina)
エアポートがあって、 (eapōto ga atte,)
羽田空港と成田空港があります。 (Haneda kūkō to Narita kūkō ga arimasu.)
2. 手荷物受け取り (tenimotsu uketori) "luggage pickup"
手荷物受け取りはどこでできますか。 (Tenimotsu uketori wa doko de dekimasu ka.) "Where can I pick up my luggage?"
逆に荷物を預けたい時は、 (Gyaku ni nimotsu o azuketai toki wa,)
「荷物を預ける場所はどこですか?」 (Nimotsu o azukeru basho wa doko desu ka?)
3. 搭乗券 (tōjōken) "plane ticket"
オンラインで、搭乗券を買いました。 (Onrain de, tōjōken o kaimashita.) "I purchased my plane ticket online."
Click!
4. 確認する (kakunin suru) "confirm"
フライトを確認したほうがいいですよ。 (Furaito o kakunin shita hō ga iidesu yo.) "You'd better confirm the flight."
空港に着いたらまず、 (Kūkō ni tsuitara mazu,)
フライトを確認した方がいいですよ。 (furaito o kakunin shita hō ga ii desu yo.)
5. 搭乗する (tōjō suru) "board/boarding"
搭乗する前に、出国手続きをします。 (Tōjōsuru mae ni, shukkoku tetsuzuki o shimasu.) "Before boarding the plane, the procedures for embarking must be completed."
危険物を持ち込んでないか、 (Kikenbutsu o mochikonde nai ka,)
荷物の検査やボディチェックをします。 (nimotsu no kensa ya bodichekku o shimasu.)
6. 搭乗口 (tōjōguchi) "boarding gate"
このフライトの搭乗口はどこですか。 (Kono furaito no tōjōguchi wa doko desu ka?) "Where is the boarding gate for this flight?"
成田空港と羽田空港は (Narita kūkō to Haneda kūkō wa)
両方大きな空港なので、あのう、 (ryōhō ōkina kūkō nano de, anō,)
もし空港に着いたら先に搭乗口を (moshi kūkō ni tsuitara saki ni tōjōguchi o)
確認しておいた方がいいですよ。 (kakunin shite oita hō ga ii desu yo.)
7. 遅れている (okurete iru) "delayed"
吹雪のせいで、フライトが遅れている (Fubuki no sei de, furaito ga okurete iru.) "The flight is delayed because of the snow storm."
吹雪 (fubuki) "snow storm"
8. 離陸する (ririku suru) "take off"
飛行機は二十分以内に離陸します。 (Hikōki wa ni-juppun inai ni ririku shimasu.) "The plane will take off in twenty minutes."
皆さん、ご搭乗ありがとうございます。 (Mina-san, go-tōjō arigatō gozaimasu.)
この飛行機は、 (Kono hikōki wa)
20分以内に離陸いたします。 (ni-juppun inai ni ririku itashimasu.)
"Ladies and gentlemen, this plane will take off in twenty minutes."
9. 着陸する (chakuriku suru) "land"
その飛行機は十時に飛行場に着陸します。 (Sono hikōki wa jū-ji ni hikōjō ni chakuriku shimasu.) "The plane will land at the airport at ten o'clock."
10. 予約 (yoyaku) "reservation"
予約をコンファームしたいのですが。 (Yoyaku o konfuāmu shitai no desu ga.) " I'd like to confirm my reservation."
"Confirm" in Japanese is 確定 (kakutei).
予約を確定したいのですが。 (Yoyaku o kakutei shitai no desu ga.)
That's it! 観てくれてありがとうございます。 (Mitekurete arigatō gozaimasu.)
あぁ、旅行に行きたいなぁ。 (Ā, ryokō ni ikitai nā.)
しばらく行ってないなぁ。 (Shibaraku itte nai nā.)
皆さん、旅行してますか? (Mina-san, ryōkō shitemasu ka?)
最近行ったおすすめの所とか (Saikin itta osusume no tokoro toka)
教えてください。 (oshiete kudasai.)
Thank you so much for watching, and see you next time! Bye-bye!

Comments

Hide