Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Risa: Hi everyone, this is Risa. Welcome to Japanese top words. Today we are going to do 10 lines you need for introducing yourself. My name is Risa. I am from ....(....) Let’s go!
1. リサです(Risa desu.) I am Risa
リサです。(Risa desu.) I am Risa. ここの、”リサ”の部分に、あなたの名前を入れて、「”なんたら”です。」(Koko no, "Risa" no bubun ni, anata no namae o irete, "nantara" desu.) 例えば、あなたの名前が、ジェームズさんだったら、「ジェームズです。」「アリスです。」「マックスです。」(Tatoeba, anata no namae ga, Jēmuzu-san dattara, "Jēmuzu desu. " “Arisu desu.”, "Makkusu desu.”)
2. 日本出身です(Nihon shusshin desu) I am from Japan
出身(shusshin) means where you are from 「イギリス出身です。」(“Igirisu shusshin desu.”) Canada 「カナダ出身です。」(“Kanada shusshin desu.”) Indonesia 「インドネシア出身です。」とかいろいろ、自分の国の名前を当てはめて、「...出身です。」(“Indoneshia shusshin desu.” toka iroiro, jibun no kuni no namae o atehamete, “...shusshin desu.”)
3. 東京に住んでいます(Tōkyō ni sunde imasu) I live in Tokyo.
あなたがどこに住んでるかを、相手に伝える言葉です。(Anataga doko ni sunde ru ka o, aite ni tsutaeru kotoba desu.)「東京に住んでいます。」(“Tōkyō ni sunde imasu.”) I live in Tokyo. So if you are living in London, 「ロンドンに住んでいます。」「Blah-blah-blahに住んでいます。」です。(“Rondon ni sunde imasu.” “Blah-blah-blah ni sunde imasu.” desu.)
4. 26歳です(26-sai desu) I am 26 years old.
26歳です。(26-sai desu.) I am 26 years old. 歳は、yearって言う意味です。(Sai wa, year tte iu imi desu.) So for example, if you are 21 「21歳です。」に、なります。(“21-sai desu.” ni, narimasu.)
5. 教師をしています(kyōshi o shite imasu). I am a teacher
「”教師”をしています。」("Kyōshi" o shite imasu.)「”看護師”をしています。」("Kangoshi" o shite imasu.) If you are a student, you can say 「学生です。」(“Gakusei desu”)「学生をしています。」とは、言いません。(“Gakusei o shite imasu.” to wa, iimasen.)「学生です。」です。( “Gakusei desu.” desu.)
6. 1年間、日本語を勉強しています(ichi-nen-kan, Nihongo o benkyō shite imasu). I have been learning Japanese for one year.
「1年間、日本語を勉強しています。」(“Ichi-nenkan, Nihongo o benkyō shite imasu.”) ここに、あなたの、えーと、日本語を勉強している年数を入れて、「日本語を勉強しています。」5年だったら、「5年間、日本語を勉強しています。」です。(Koko ni, anata no, ēto, Nihongo o benkyoō shite iru nensū o irete, “Nihongo o benkyō shite imasu.” Go-nen dattara, “Go-nenkan, Nihongo o benkyō shite imasu.” desu.
7. 趣味は、旅行すること、ダンス、運動すること、などです。(Shumi wa, ryokō suru koto, dansu, undō suru koto, nado desu.) Dance My hobbies are traveling, dancing, exercising et cetera.
「趣味は、Blah-blah-blahです。」(“Shumi wa, Blah-blah-blah desu.”)「趣味は、読書です。」(“Shumi wa, dokusho desu.”)「趣味は、...です。」(“Shumi wa,... desu.)この、...のところに、あなたの趣味を入れます。(kono, ... no tokoro ni, anata no shumi o iremasu.) What is yours?
8. 歌を歌うのが好きです(uta o utau no ga suki desu) I like singing
「歌を歌うのが好きです。」(“Uta o utau no ga suki desu.”) I like singing. 「”なんたらかんたら”をするのが、好きです。」(“Nantarakantara" o suru no ga, suki desu.) 好き(suki) means like 「料理をするのが好きです。」(“Ryōri o suru no ga suki desu.”) I like cooking.
9. よろしくお願いします(yoroshikuo negai shimasu) It’s nice to meet you. Thanks in advance.
「よろしくお願いします。」(“Yoroshiku onegai shimasu.”)「よろしくお願いしますっ」(“Yoroshiku onegai shimasu.”) なんか、Thanks in advance と言うと、ちょっと、不自然な感じが英語ではするかもしれないんですけど、日本語では、ほんとに自己紹介した後に、「よろしく。」とか、「よろしくお願いします。」とか、言いますね。 これからも仲よくしてね、ていう意味ですね。(Nanka, Thanks in advance. to iu to, chotto, fushizen na kanji ga Eigo de wa suru kamo shirenai n desu kedo, Nihongo de wa, hontoni jikoshōkai shita ato ni, “Yoroshiku.” toka, “Yoroshiku onegaishimasu.” toka, iimasu ne. Kore kara mo nakayoku shite ne, te iu imi desu ne.)
10. ジャパニーズポッドワンオーワンドットコム(JapanesePod101.com)で日本語を学んでいます。(Japanīzupoddowan'ōwandottokomu de Nihongo o manande imasu.) I am learning Japanese at japanesepod101.com
「ジャパニーズポッドワンオーワンドットコムで日本語を勉強しています。」(“Japanīzupoddowan'ōwandottokomu de Nihongo o benkyō shite imasu.”)「JapanesePod101.comで日本語を学んでいます。」はい。(“Japanīzupoddowan'ōwandottokomu de Nihongo o manande imasu.” hai.) で、あなたがどこで日本語を学んでいるかを伝えます。(De, anataga doko de Nihongo o manande iru ka o tsutaemasu. 「学校で日本語を学んでいます。」“Gakkō de Nihongo o manande imasu.”
That’s it for today. Thank you for watching. みなさんも、日本語で、自分のことを紹介してみましょう。(Minasan mo, Nihongo de, jibun no koto o shōkai shite mimashō.)タタタター。(tatatatā)
もし何かわからないことがあったら、コメント欄で聞いて下さい。(Moshi nani ka wakaranai koto ga attara, komentoran de kiite kudasai.) And please subscribe here, here…Bye. Hi everyone – This is Risa あ、間違えた、あーごめーん。(A, machigaeta.) あーらーりーらーろーらーりーらーろー(Ā rā rī rā rō rā rī rā rō)

Comments

Hide