Start Learning Japanese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Workplace
19 words
Word Image
Workplace
19 words
senpai
先輩
(n)
superior
Watashi wa maiasa senpai ni hōkoku shinakereba naranai.
私は毎朝先輩に報告しなければならない。
I have to report to my superior every morning.
dōryō
同僚
(n)
colleague
Deibiddo to watashi wa dōryō desu.
デイビッドと私は同僚です。
David and I are colleagues.
tsūkin suru
通勤する
(v)
commute
Asa, hitobito ga tsūkin shita.
朝、人々が通勤した。
The people commuted in the morning.
shigoto o oeru
仕事を終える
(p)
finish work
Gogo hachi-ji ni shigoto o oeru node, ku-ji ni resutoran de aimashō.
午後八時に仕事を終えるので、九時にレストランで会いましょう。
I finish work at eight PM, so I'll meet you at nine at the restaurant.
kigyō
企業
(n)
enterprise
jiyū kigyōsei
自由企業制
free enterprise system
kaisha
会社
(n)
company
Sono atarashii sofutowea no kaisha ni wa, san-byaku yon-jū-nin no jūgyōin ga iru.
その新しいソフトウェアの会社には、三百四十人の従業員がいる。
The new software company has 340 company employees.
wariateru
割り当てる
(v)
assign
shigoto o wariateru
仕事を割り当てる
assign work
ofisu
オフィス
(n)
office
kaisha no ofisu
会社のオフィス
company office
zangyō
残業
(n)
overtime
Sono dansei wa chōdo zangyō o oeta tokoro desu.
その男性はちょうど残業を終えたところです。
The man has just finished working overtime.
kyūryō
給料
(n)
salary
Kyōiku o ukenaito, kurasu tame ni jūbun na kyūryō o eru koto wa muzukashii.
教育を受けないと、暮らすために十分な給料を得ることは難しい。
Without an education it is hard to make a livable wage.
kyūryō
給料
(n)
wage
Kyōiku o ukenaito, kurasu tame ni jūbun na kyūryō o eru koto wa muzukashii.
教育を受けないと、暮らすために十分な給料を得ることは難しい。
Without an education it is hard to make a livable wage.
buka
部下
(n)
subordinate
buka
部下
subordinates
shidō suru
指導する
(v)
supervise
Shidō suru koto wa muzukashii desu.
指導することは難しいです。
It's hard to supervise.
shifuto
シフト
(n)
shift
Nan-nin ka no rōdōsha wa, yonaka no shifuto ni haitte, warimashi kin o emasu.
何人かの労働者は、夜中のシフトに入って、割増金を得ます。
Some workers make extra money to work the overnite shift.
taishoku suru
退職する
(v)
retire
kaisha o taishoku suru
会社を退職する
retire from a company
kyūryō
給料
(n)
salary
genkin shikyū no kyūryō
現金支給の給料
cash salary
kyūryō
給料
(n)
wage
bōnasu
ボーナス
(n)
bonus
nenkan no bōnasu
年間のボーナス
annual bonus
busho
部署
(n)
department
Watashi-tachi no busho wa hoka no busho to gōdō de, nomikai o shimasu.
私達の部署は他の部署と合同で、飲み会をします。
Our section will hold a drinking party with other sections.
0 Comments
Top