Start Learning Japanese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Utsukushii gengo da!
美しい言語だ!
(s)
It's a beautiful language!
Watashi no kazoku wa, sono gengo ga hanasarete iru tokoro no shusshin desu.
私の家族は、その言語が話されているところの出身です。
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
Soko no bunka to sono gengo o hanasu hito-tachi ga suki desu.
そこの文化とその言語を話す人達が好きです。
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
Tada, gengo o narau koto ga suki desu.
ただ、言語を習う事が好きです。
(s)
I just love learning languages!
Sono gengo ga watashi no shigoto ni yakudachi masu.
その言語が私の仕事に役立ちます。
(s)
The language is useful for my job.
Sono gengo o hanasu kuni ni sunde imasu.
その言語を話す国に住んでいます。
(s)
I live in a country that speaks the language.
Hiroi kokoro o motte, motto kokusai-teki ni naritai.
広い心をもって、もっと国際的になりたい。
(s)
I want to open my mind and become more international.
Suki na kyoku ya eiga ya terebibangumi o rikai dekiru yō ni naritai.
好きな曲や映画やテレビ番組を理解出来るようになりたい。
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Ryokō ga daisuki desu.
旅行が大好きです。
(s)
I love traveling!
Watashi no shūkyō de wa daiji na ichibubun desu.
私の宗教では大事な一部分です。
(s)
It's an important part of my religion.
Watashi no daigaku no kenkyū no ichibubun desu.
私の大学の研究の一部分です。
(s)
It's part of my university studies.
Shumi desu.
趣味です。
(s)
It's my hobby.
Sono gengo o hanasu kuni no tonari ni sunde imasu.
その言語を話す国の隣に住んでいます。
(s)
I live next to a country speaking that language.
Hito o kandō saseru tame ni sono gengo o naratte iru.
人を感動させるためにその言語を習っている。
(s)
I am learning the language to impress someone.
Jibun no pātonā no kazoku to, karera no gengo de hanashitai.
自分のパートナーの家族と、彼らの言語で話したい。
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
0 Comments
Top