Start Learning Japanese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
O-genki desu ka.
お元気ですか。
(e)
How are you?
Kon'nichiwa, Matsushima-san, o-genki desu ka.
こんにちは、松島さん、お元気ですか?
Hello, Mr. Matsushima, how are you?
O-namae wa?
お名前は?
(e)
What's your name?
Watashi no namae wa Pītā desu. O-namae wa nan desu ka?
私の名前はピーターです。お名前は何ですか?
My name is Peter. What's your name?
Denwa bangō wa nan-ban desu ka?
電話番号は何番ですか?
(s)
What's your phone number?
O-denwa shitai no desu ga...Denwa bangō wa nan-ban desu ka?
お電話したいのですが。。電話番号は何番ですか?
I would like to call you. What's your phone number?
O-ikutsu desu ka.
おいくつですか。
(e)
How old are you?
Ni-jū issai ijō de naito hairemasen. O-ikutsu desu ka?
二十一歳以上でないと入れません。おいくつですか?
You must be 21 to enter here. How old are you?
Go-shusshin wa dochira desu ka.
ご出身はどちらですか。
(e)
Where are you from?
Igirisu-jin ppoi desu ne. Go-shusshin wa dochira desu ka?
イギリス人ぽいですね。ご出身はどちらですか。
You sound British. Where are you from?
Doko ni sunde imasu ka.
どこに住んでいますか。
(s)
Where do you live?
Kore wa nan desu ka.
これは何ですか。
(e)
What's this?
Toire wa doko desu ka.
トイレはどこですか。
(e)
Where is the bathroom?
Nan te iimashita ka.
何て言いましたか。
(s)
What did you say?
Doko de hataraite imasu ka.
どこで働いていますか。
(s)
Where do you work?
Anata no tanjōbi wa itsu desu ka.
あなたの誕生日はいつですか。
(s)
When is your birthday?
Doko de Nihongo o naraimashita ka.
どこで日本語を習いましたか。
(s)
Where did you learn Japanese?
Dono kurai Nihongo o naratte imasu ka.
どのくらい日本語を習っていますか。
(s)
How long have you been studying Japanese?
Nihon ni kita koto ga arimasu ka.
日本に来た事がありますか。
(s)
Have you been to Japan?
Nihon no ryōri wa suki desu ka.
日本の料理は好きですか。
(s)
Do you like Japanese food?
0 Comments
Top