Start Learning Japanese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
The 50 Most Common Japanese Verbs You’ll Find in Textbooks
50 words
Word Image
The 50 Most Common Japanese Verbs You’ll Find in Textbooks
50 words
kaeru
帰る
(v)
return
hayaku ie ni kaeru
早く家に帰る
return home early
kaku
描く
(v)
draw
Geijutsuka ga e o kaku.
芸術家が絵を描く。
The artist draws a picture.
oshieru
教える
(v)
teach
Sensei ga, kurasu o oshiete iru.
先生が、クラスを教えている。
The teacher is teaching the class.
dasu
出す
(v)
serve
yūshoku ni tākī o dasu
夕食にターキーを出す
serve a turkey dinner
dekiru
できる
(v)
can
Watashi wa Chūgoku-go de ichi kara jū made kazoeru koto ga dekiru.
私は中国語で一から十まで数えることができる。
I can count from one to ten in Chinese.
shimeru
閉める
(v)
close
Daigakusei ga doa o shimeta.
大学生がドアを閉めた。
The university student closed the door.
iru
要る
(v)
need
sagasu
探す
(v)
search
ari o sagasu
アリを探す
search for an ant
denwa o kakeru
電話をかける
(p)
dial
Sono hito wa denwa o kakete iru
その人は電話をかけている。
The person is dialing a number.
toru
取る
(v)
take
Hitobito ga ichigo o totta.
人々がいちごを取った。
The people took the strawberries.
osu
押す
(v)
push
Dansei ga kuruma o oshite iru.
男性が車を押している。
The man is pushing the car.
noru
乗る
(v)
ride
Seito-tachi ga basu ni notta.
生徒達がバスに乗った。
The students rode the bus.
suru
する
(v)
do
Onna no hito ga kaji o shita.
女の人が家事をした。
The woman did housework.
iku
行く
(v)
go
gakkō ni iku
学校に行く
I go to school
hanasu
話す
(v)
speak
Kōensha ga kaigi de hanashita.
講演者が会議で話した。
The speaker spoke at the conference.
kuru
来る
(v)
come
Onna no ko ga bideo kamera no hō ni kita.
女の子がビデオカメラの方に来た。
The girl came towards the video camera.
iu
言う
(v)
say
Hitobito ga "konnichiwa" to itta.
人々が「こんにちは」と言った。
The people said "Hello."
kiru
切る
(v)
cut
Otoko no hito ga toriniku o kitte iru.
男の人が鶏肉を切っている。
The man is cutting chicken.
warau
笑う
(v)
laugh
Sono kappuru wa, jōdan ni warau.
そのカップルは、冗談に笑う。
The couple laughs at a joke.
wasureru
忘れる
(v)
forget
Sono otoko no hito wa, beruto o wasureru.
その男の人は、ベルトを忘れる。
The man forgets his belt.
miru
見る
(v)
see
Ryokōsha-tachi ga yūhi o miru.
旅行者達が夕日を見る。
The tourists see the sunset.
kowasu
壊す
(v)
break
migaku
磨く
(v)
brush
Onna no hito ga ha o migaita.
女の人が歯を磨いた。
The woman brushed her teeth.
motsu
持つ
(v)
hold
Onna no hito ga chikyūgi o motta.
女の人が地球儀を持った。
The woman held the globe.
deru
出る
(v)
leave
Kaisha no jūyaku ga kaisha o deta.
会社の重役が会社を出た。
The company executive left the company.
0 Comments
Top