Start Learning Japanese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking about Time in Japanese
23 words
Word Image
Talking about Time in Japanese
23 words
asa
(n)
morning
sōchō
早朝
early in the morning
yoru
(n)
evening
Yūhan no ato no yoru ga tanoshii desu.
夕飯の後の夜が楽しいです。
After dinner we enjoy our evening.
nicchū
日中
(n)
daytime
nicchū
日中
daytime hours
yoru
(n)
nighttime
Mō yoru desu.
もう夜です。
It's already nighttime.
jikan
時間
(n)
hour
Ichi-jikan wa roku-juppun desu.
一時間は六十分です。
There are 60 minutes in an hour.
fun
(n)
minute
I-ppun wa roku-jū-byō desu.
一分は六十秒です。
There are sixty seconds in a minute.
ji
(n)
o'clock
san-ji
三時
3 o’clock
han
(n)
half past
ku-ji han
九時半
half past nine
gozen
午前
(n)
AM
gogo
午後
(n)
PM
Atarashii eigyō jikan wa gozen hachi-ji kara gogo roku-ji made desu.
新しい営業時間は午前八時から午後六時までです。
Our new business hours are from 8:00 AM to 6:00 PM.
Ima nan-ji desu ka.
今何時ですか。
(e)
What time is it now?
ichi-ji
一時
(n)
one o'clock
ni-ji
二時
(n)
two o'clock
san-ji
三時
(n)
three o'clock
yo-ji
四時
(n)
four o'clock
go-ji
五時
(n)
five o'clock
roku-ji
六時
(n)
six o'clock
shichi-ji
七時
(p)
seven o'clock
hachi-ji
八時
(p)
eight o'clock
ku-ji
九時
(p)
nine o'clock
jū-ji
十時
(p)
ten o'clock
jū ichi-ji
十一時
(p)
eleven o'clock
jū ni-ji
十二時
(n)
twelve o'clock
0 Comments
Top