Start Learning Japanese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Must-know Expressions for Agreeing and Disagreeing
25 words
Word Image
Must-know Expressions for Agreeing and Disagreeing
25 words
Mattaku sono tōri.
全くその通り。
(e)
Absolutely.
Tabun ne.
多分ね。
(e)
Maybe.
Hai, tadashii to omoimasu.
はい、正しいと思います。
(e)
Yes, you’re right.
Mattaku dōkan desu.
全く同感です。
(e)
I couldn't agree with you more.
Watashi mo onaji kangae desu.
私も同じ考えです。
(e)
That's exactly how I feel.
Sono tōri desu.
その通りです。
(e)
Exactly.
Machigai arimasen.
間違いありません。
(e)
No doubt about it.
Sore wa ichiri aru to omoimasu.
それは一理あると思います。
(e)
You have a point there.
Ima, iou to omotte imashita.
今、言おうと思っていました。
(e)
I was just going to say that.
Sō da to omoimasu.
そうだと思います。
(e)
I guess so.
Sō desu ne. Chotto wakarimasen.
そうですね。ちょっと分かりません。
(e)
Well, I’m not sure.
Machigatte iru to wa omoimasen.
間違っているとは思いません。
(e)
I don't disagree with you.
Sō iu no nara.
そう言うのなら。
(e)
If you say so.
Sore wa chigaimasu!
それは違います!
(e)
You’re wrong!
Sō wa omoimasen.
そうは思いません。
(e)
I don't think so.
Sansei shikanemasu.
賛成しかねます。
(e)
I'm afraid I disagree.
Kanarazu shi mo sō to wa kagirimasen.
必ずしもそうとは限りません。
(e)
That's not always the case.
Dō omoimasu ka.
どう思いますか。
(e)
What do you think?
Sukoshi hosoku shite mo ii desu ka.
少し補足してもいいですか。
(e)
Can I add something here?
Tsugi no gidai ni utsurimashō ka.
次の議題に移りましょうか。
(e)
Let's just move on, shall we?
Iken no sōi wa shikata ga nai to omoimasu.
意見の相違は仕方がないと思います。
(e)
I think we're going to have to agree to disagree.
Sansei desu.
賛成です。
(e)
I agree.
Mochiron desu.
もちろんです。
(e)
Of course.
Tashika ni sō desu ne.
確かにそうですね。
(e)
That's true.
Sansei dekimasen.
賛成できません。
(e)
I don't agree. No.
0 Comments
Top