Start Learning Japanese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
50 Most Common Verbs
51 words
Word Image
50 Most Common Verbs
51 words
yasumu
休む
(v)
rest
Otoko no hito ga, hanmokku de yasumu.
男の人が、ハンモックで休む。
The man rests in the hammock.
ryōri suru
料理する
(v)
cook
Shefu ga daidokoro de ryōri shita.
シェフが台所で料理した。
The chef cooked in the kitchen.
kaeru
帰る
(v)
return
hayaku ie ni kaeru
早く家に帰る
return home early
furo ni hairu
風呂に入る
(p)
bathe
Kyōdai ga, yoru, furo ni haitta.
兄弟が、夜、風呂に入った。
The brothers bathed in the evening.
neru
寝る
(v)
sleep
Aka-chan ga mōfu no ue de neru.
赤ちゃんが毛布の上で寝る。
The baby sleeps on the blanket.
okiru
起きる
(v)
wake up
asa okiru
朝起きる
wake up in the morning
kanjiru
感じる
(v)
feel
Ōku no Kirisuto kyōto ga maishū nichi-yō ni kyōkai ni iku koto ga taisetsu to kanjite iru.
多くのキリスト教徒が毎週日曜に教会に行く事が大切と感じている。
Many Christians feel it is important to attend church every Sunday.
kaku
描く
(v)
draw
Geijutsuka ga e o kaku.
芸術家が絵を描く。
The artist draws a picture.
tsukeru
つける
(v)
turn on
akari o tsukeru
明かりをつける
turn on a light
tsuku
着く
(v)
arrive
O-tō-san ga kōen ni tsuita.
お父さんが公園に着いた。
The father arrived at the park.
kotaeru
答える
(v)
answer
Seito-tachi ga shitsumon ni kotaeta.
生徒達が質問に答えた。
The students answered the questions.
oshieru
教える
(v)
teach
Sensei ga, kurasu o oshiete iru.
先生が、クラスを教えている。
The teacher is teaching the class.
shitsumon suru
質問する
(v)
ask
Daigakusei ga kyōju ni shitsumon shite iru.
大学生が教授に質問している。
The university student is asking the professor a question.
morau
もらう
(v)
receive
Otoko no hito ga o-kane o moratta.
男の人がお金をもらった。
The man received money.
keikaku suru
計画する
(v)
plan
Yasumi no hi ni Yōroppa ryokō no keikaku o shimasu.
休みの日にヨーロッパ旅行の計画をします。
We'll plan the holiday to Europe.
setsumei suru
説明する
(v)
explain
Kyōju ga, zu o setsumei suru.
教授が、図を説明する。
The professor explains the diagram.
dekiru
できる
(v)
can
Watashi wa Chūgoku-go de ichi kara jū made kazoeru koto ga dekiru.
私は中国語で一から十まで数えることができる。
I can count from one to ten in Chinese.
shimeru
閉める
(v)
close
Daigakusei ga doa o shimeta.
大学生がドアを閉めた。
The university student closed the door.
kau
買う
(v)
buy
Kappuru ga yōfuku o katte iru.
カップルが洋服を買っている。
The couple is buying clothes.
hashiru
走る
(v)
run
Onna no hito ga torakku o hashiru.
女の人がトラックを走る。
The woman runs on the track.
hoshii
欲しい
(i)
want
Sono kaishain-tachi wa, dōnattsu ga hoshikatta.
その会社員たちは、ドーナッツが欲しかった。
The office workers wanted the doughnut.
yomu
読む
(v)
read
O-kā-san ga musume ni hon o yonda.
お母さんが娘に本を読んだ。
The mother read to her daughter.
sagasu
探す
(v)
search
ari o sagasu
アリを探す
search for an ant
ryokō suru
旅行する
(v)
tour
oku
置く
(v)
put
0 Comments
Top