Start Learning Japanese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
10 Lines You Need for Introducing Yourself
10 words
Word Image
10 Lines You Need for Introducing Yourself
10 words
Yuna desu.
ユナです。
(s)
My name is Yuna.
Nihon no shusshin desu.
日本の出身です。
(s)
I'm from Japan.
Tōkyō ni sunde imasu.
東京に住んでいます。
(s)
I live in Tokyo.
Ichi-nen kan Nihongo o benkyō shite imasu.
一年間日本語を勉強しています。
(s)
I’ve been learning Japanese for a year.
JapanīzuPoddo ichi maru ichi dotto komu de Nihongo o manande imasu.
JapanesePod101.comで日本語を学んでいます。
(s)
I'm learning Japanese at JapanesePod101.com.
Hajimemashite. Kon'nichiwa.
はじめまして。こんにちは。
(s)
Hello, it's nice to meet you.
Ni-jū nana-sai desu.
27歳です。
(s)
I'm 27 years old.
Kyōshi o shite imasu.
教師をしています。
(s)
I'm a teacher.
Shumi wa dokusho desu.
趣味は読書です。
(s)
One of my hobbies is reading.
Ongaku o kiku no ga suki desu.
音楽を聴くのが好きです。
(s)
I enjoy listening to music.
0 Comments
Top